Praktijkcasus I, Praktijkcasus II
 
Praktijkcasus I

Ondernemer Arie heeft een bedrijf in een vennootschapsstructuur dat zich snel ontwikkelt. Snel groeit. Arie heeft daardoor, zoals veel mede-ondernemers zullen herkennen, een financieringsprobleem. De cashflow is niet hoog genoeg voor de toenemende investeringen in voorraden, huisvesting en debiteuren. Voor groei-financiering is een bankkrediet vaak niet de geŽigende oplossing. Daarom zoekt Arie een informal investor die bereid is risicodragend vermogen in zijn onderneming te ďstoppenĒ.

Via zijn netwerk komt Arie in contact met ondernemer Jan-Willem. Een ondernemer die zijn bedrijf heeft verkocht en nu in zijn besloten vennootschap goede beleggingen zoekt voor zijn liquiditeiten. Na enig oriŽnterend onderzoek is Jan-Willem bereid zoín miljoen Euro risicodragend kapitaal aan de vennootschap(pen) van Arie te verstrekken. Contracten worden opgesteld en alles wordt formeel geregeld. Tot zover is iedereen tevreden.

Intensieve gesprekken

Door welke oorzaak dan ook blijken na verloop van tijd de werkelijke resultaten ten opzicht van de eerder door Arie opgestelde prognoses nogal tegen te vallen. Uiteraard leidt dit tot intensieve gesprekken tussen Arie en jan-Willem.
Gesprekken die geen bevredigende oplossing brengen. Het vertrouwen van Jan-Willem in Arie is weg.

Tot elkaar veroordeeld

Beide partijen, Jan-Willem en Arie, zijn echter tot elkaar veroordeeld. Arie kan het risicodragende kapitaal niet ineens terug betalen zonder de continuÔteit van zijn bedrijf in gevaar te brengen. Wanneer Jan-Willem terugbetaling zou forceren gaat het bedrijf van Arie ďonderuitĒ. Jan-Willem is dan ook zijn geld kwijt. Partijen komen niet tot een oplossing. Zowel Arie als Jan-Willem schakelen een advocaat in. Standpunten verharden zich. De accountant van Arie geeft hem op een gegeven moment het advies door middel van mediation, een accountant-mediator, te trachten dit probleem op te lossen. Partijen en advocaten vinden dit een goed idee en komen gezamenlijk overeen Los Mediation te benaderen.

Niet meer met elkaar verder

Los Mediation gaat aan de gang. Allereerst vroeg de grondig verstoorde verhouding veel aandacht. Beide partijen lichtten hun visie op de gang van zaken tot nu uitvoerig toe.
Door het gesprek hierover ontstond enig wederzijds begrip waardoor er de mogelijkheid kwam met elkaar na te gaan welke oplossingen er voor het nu ontstane probleem zijn.
Ondanks de iets verbeterde verhoudingen was duidelijk dat partijen niet meer met elkaar verder wilden.

Bij het uitwerken van de mogelijke oplossingen kozen partijen de volgende uitgangspunten:

1. De continuÔteit van het bedrijf van Arie mag niet in gevaar komen;
2. De contractuele verplichtingen naar de vennootschap van Jan-Willem worden nagekomen.

Dat lijken tegenstrijdige vertrekpunten en daardoor niet te verenigen.
Een extra complicatie was nog het ontbreken van het onderlinge vertrouwen. Bovendien kostte elke te kiezen oplossing tijd. Wat zou er in die tussentijd gebeuren? Een begrijpelijke zorg van Jan-Willem.

De mediator

De mediator kon partijen op het punt van het gebrek aan onderling vertrouwen dichter bij elkaar brengen door aan de accountant van Arie bepaalde snel uit te brengen tussentijdse rapportages te vragen. Een taak die de accountant op zich wilde nemen en waaraan Arie wilde meewerken.

Vervolgens leek het mogelijk dat Arie binnen een daarvoor af te spreken termijn een nieuwe informal investor kon vinden. De resultaten begonnen geleidelijk weer wat aan te trekken. Zou dit uiteindelijk niet lukken dan kreeg Jan-Willem de gelegenheid een gedeelte van het bedrijf van Arie over te nemen tegen verrekening van zijn vordering.

Met dit resultaat konden beide partijen leven. Opnieuw is, doordat partijen samen aan tafel zaten met een onafhankelijke bemiddelaar, een oplossing gevonden.
 
Praktijkcasus II

Mediation werkt ook zonder conflict

Veelal wordt mediation direct in verband gebracht met het oplossen van min of meer geŽscaleerde conflicten. Vaak is dat ook zo. Mediation werkt ook om escalatie te voorkomen. Zo ook in het volgende geval.

Vastlopend gesprek

Wouter is de oprichter van een onderneming in de zakelijke dienstverlening. De onderneming wordt gedreven in de BV-vorm. Er is inmiddels een zeer goede naamsbekendheid gerealiseerd. Een aantal jaren geleden was Joop bij Wouter gaan werken. Joop ontwikkelde zich positief. Is commercieel sterk. Komt met ideeŽn en vult Wouter goed aan.

Na verloop van tijd biedt Wouter Joop aan in zijn onderneming te participeren. Er ontspint zich een discussie over de condities. Zonder dat dit de onderlinge verhoudingen overigens onder druk zet, komen zij er niet uit.

Zij besluiten Los Mediation B.V. in te schakelen.

Problematiek

Tijdens de gesprekken wordt duidelijk dat met name het verschil in inzicht in de toekomstige winstverwachting en daarmee de waarde van de over te nemen aandelen, alsmede de financiering van het over te nemen aandelenpakket de kernproblemen zijn.

Mogelijke oplossingen

Tijdens het eerste bemiddelingsgesprek kwamen Wouter en Joop in eerste instantie ook niet veel dichter bij elkaar. Los Mediation vond dat nog teveel werd geredeneerd vanuit de huidige werkgever/werknemersituatie. Wat zou er veranderen wanneer twee ondernemers die allebei financieel in de onderneming hebben geÔnvesteerd met nieuw elan aan de gang zouden gaan.
Plannen werden geschreven en vertaald in prognoses. De accountant van de onderneming toetste de plannen. Hiermee was de basis gelegd voor de waardeberekening. Vervolgens bereidde de accountant binnen zekere bandbreedtes een waardeberekening volgens de verbeterde rentabiliteitsmethode voor.
Omdat een redelijke groei werd ingeschat werd een rustig basisbedrag afgesproken dat altijd voor het over te nemen aandelenpakket moest worden betaald, maar met een nabetalingsregeling wanneer de verwachte resultaten inderdaad zouden worden gerealiseerd.

Nu de eerste belangrijke hobbel was genomen moest er een oplossing komen voor de financiering. Gezien de goede samenwerking tussen Wouter en Joop tastte Los Mediation bij Wouter de bereidheid af een deel van de koopsom te financieren tegen zakelijke voorwaarden, waaronder pandrecht op de overgedragen aandelen. Hiertoe bleek Wouter bereid.

Afronding

Notaris en accountant hebben inmiddels de relevante contracten opgesteld zodat ook goed geregeld is wat er gebeurt bij ziekte, overlijden, vertrek en onenigheid. Contracten liggen in de kast en alle energie zit nu in de opbouw van de onderneming.