Het mediationproces

Kiest u voor mediation dan houdt dat in, dat u aan de slag gaat om samen tot een oplossing te komen.
Het gehele proces is in 3 fasen te benoemen:

1) inventarisatie: terugblik naar eerste contact tot moment dat het huidige
    conflict tot stand is gekomen;
2) onderhandeling: benoemen oplossingsopties, onderhandelingen hierover;
3) resultaat: afspraken op basis van de onderhandeling.

Aan het begin van het mediationproces sluit u en de mediator een mediationovereenkomst: een schriftelijke afspraak waarin staat, dat u het geschil door mediation wenst op te lossen. Daarnaast staan in deze overeenkomst bepalingen over het honorarium van de mediator, alsmede dat alle partijen en de mediator verplicht zijn tot geheimhouding en een inspanningsverplichting hebben.

Het honorarium bedraagt Ä 185,00 ex BTW voor de mediator en Ä 50,00 ex BTW voor secretariŽle ondersteuning (voor zover van toepassing). Gebruikelijk is dat het verschuldigde honorarium gelijkelijk wordt verdeeld over partijen.

Nadat u de mediationovereenkomst heeft getekend, starten de gezamenlijke bijeenkomsten. Deze duren in de regel 2 tot 4 uur en vinden periodiek plaats. Het aantal te houden bijeenkomsten wordt bepaald door de partijen zelf. Een mediation duurt gemiddeld drie maanden.

U kunt zich tijdens de mediation laten bijstaan door adviseurs.

Van iedere bijeenkomst wordt een besprekingsverslag gemaakt, dat aan alle partijen wordt gestuurd. Het resultaat komt uiteindelijk in een juridisch geldige, bindende vaststellingsovereenkomst. Hiermee eindigt de mediation.

Als u een executoriale titel wilt, kunt u dit bewerkstelligen door het vastleggen van de vaststellingsovereenkomst in een notariŽle akte of de rechter vragen de vaststellingsovereenkomst in zijn vonnis op te nemen.

De gehele procedure geschiedt op basis van vrijwilligheid en vrijblijvendheid. U kunt zich op ieder moment terugtrekken uit de mediation en u bent niet gebonden aan eerder gemaakte afspraken.
Tijdens de mediation mogen partijen elkaar niet betrekken in een juridische procedure over het onderwerp van de mediation.

Bij de uitvoering van de mediation is de mediator gehouden aan:

- NMI-mediationreglement;
- gedragsregels voor de NMI-mediator;
- klachtenregeling NMI;
- Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediation